Sihtasutus Noored Olümpiale

TOETUSLEPINGU TÜÜPTINGIMUSED

Oktoober 2016

Käesolevaid tüüptingimusi kohaldatakse kõikidele toetuslepingutele, mis viitavad käesolevatele tüüptingimustele ning mille pooleks toetuse saajana on Sihtasutus Noored Olümpiale.

1. Lepingu ese. Lepingu esemeks on Toetaja poolt Toetuse saajale makstav rahaline toetus (Toetus), mida Toetuse saaja saab projekti ... raames individuaalseid olümpiaalasid harrastavatele noorsportlastele nende erialase arengu edendamiseks mõeldud stipendiumite maksmiseks (Projekt). Toetuse andmise eesmärk on edendada lootustandvate noorsportlaste arenguvõimalusi.

2. Toetus. Toetuse suurus on kokku lepitud toetuslepingus. Toetaja tasub Toetuse summa kas ühekordse maksena või iga-aastaste perioodiliste osamaksetena, mille suurus on kokku lepitud toetuslepingus. Perioodilise toetuse maksmise korral kannab Toetaja Toetuse osamaksed, välja arvatud esimese osamakse, hiljemalt vastava aasta 31. märtsiks Toetuse saaja toetuslepingus märgitud arvelduskontole. Toetuse esimese osamakse või ühekordse makse korral kannab Toetaja kogu Toetuse summa Toetuse saaja arveldusarvele hiljemalt 10 päeva jooksul pärast toetuslepingu sõlmimist. Toetaja tasub Toetuse summalt kõik kohalduvad maksud.

3. Toetuse saaja kohustused. Toetuse saaja kohustub:

a) esitama Toetaja nime ja kaubamärgi või logo Projekti veebilehel toetajate rubriigis toetuslepingu kehtivuse vältel;

b) hoiduma tegevustest, mis võivad kahjustada Toetuse saaja või Toetaja mainet.

Toetuse saaja kohustub viivitamatult teavitama Toetajat mis tahes asjaoludest, mis mõjutavad või võivad mõjutada oluliselt Toetuse saaja poolt toetuslepingust tulenevate kohustuste täitmist, või tingida Toetaja poolt Toetuse maksmisest keeldumise.

4. Toetuse saaja õigused. Toetuse saajal on õigus:

a) saada Toetajalt punktis 3 toodud kohustuste täitmiseks vajalikke materjale, juhiseid ja teavet;

b) kasutada Toetaja nime, kaubamärki, logo ja muid kooskõlastatud materjale Projektiga seotud turundustegevustes ja –materjalides;

c) saada Toetajalt toetuslepingus kokkulepitud tingimustel Toetust;

d) kasutada Toetust omal parimal äranägemisel Projekti kodulehel leiduvas statuudis esitatud eesmärkide täideviimiseks;

e) seaduses sätestatud juhtudel toetuslepingust kõrvale kalduda, teavitades sellest viivitamatult Toetajat.

5. Toetaja kohustused. Toetaja kohustub:

a) juhtima viivitamatult tähelepanu toetuslepingu raames Toetuse saaja tegevuses ilmnevatele puudustele;

b) tasuma Toetuse saajale Toetust vastavalt toetuslepingus kokkulepitule;

c) Toetuse maksmisega viivitamise korral maksma Toetuse summalt seadusjärgset viivist;

6. Toetaja õigused. Toetajal on õigus:

a) Toetuse saaja juhatuselt eelneva, vähemalt kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis antud nõusoleku saamisel, viidata Toetuse saajale ja Projektile oma turundustegevustes ja -materjalides;

b) anda Toetuse saajale juhiseid punktis 3 toodud kohustuste täitmiseks.

7. Lepingu kestvus . Toetusleping on sõlmitud tähtajaliselt toetuslepingus märgitud tähtajaks. Tähtaeg hakkab kulgema Toetuse või Toetuse esimese osamakse laekumisest Toetuse saaja pangakontole. Leping lõpeb Tähtaja saabumisega.

8. Poolte vastutus . Kumbki pool ei vastuta teise poole saamata jäänud tulu eest. Selguse huvides on Pooled kokku leppinud, et Toetaja poolt toetuslepingu tingimusi rikkudes Toetuse maksmata jätmine või maksmisega viivitamine ei kujuta endast Toetuse saajale saamata jäänud tulu vaid on käsitletav otsese varalise kahjuna. Toetuse saaja vastutus on piiratud Toetajale tekitatud otsese varalise kahjuga ning kokkulepitud Toetuse suurusega.

9. Lepingu lõpetamine . Toetuslepingu lõpetamine enne kõigi sellest tulenevate õiguste ja kohustuste täitmist on kehtiv vaid kirjalikus vormis ning juhul, kui muudatus on allkirjastatud mõlema Poole poolt.

10. Lepingu lõpetamise mõjud. Toetuslepingu lõpetamine või lõppemine sõltumata selle põhjusest ei tekita Toetajale õigust nõuda tagasi Toetust, kahju hüvitamist või muul kujul kompensatsiooni, välja arvatud juhul, kui vastav kahju on tekkinud tingituna Toetuse saaja tahtliku või raskest hooletusest tekkinud olulise rikkumise tulemusel.

11. Lepingu muutmine. Toetuslepingu muudatused ja täiendused vormistatakse kirjalikult ja allkirjastatakse mõlema Poole poolt.

12. Kohalduv õigus. Toetuslepingule kohaldub Eesti Vabariigi õigus.

13. Vaidluste lahendamine. Toetuslepingust tekkivad vaidlused lahendatakse heas usus läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel lahendatakse vaidlused Harju Maakohtus.


Sihtasutus Noored Olümpiale

TOETUSLEPINGU TÜÜPTINGIMUSED

Oktoober 2016

Käesolevaid tüüptingimusi kohaldatakse kõikidele toetuslepingutele, mis viitavad käesolevatele tüüptingimustele ning mille pooleks toetuse saajana on Sihtasutus Noored Olümpiale.

1. Lepingu ese. Lepingu esemeks on Toetaja poolt Toetuse saajale makstav rahaline toetus (Toetus), mida Toetuse saaja saab projekti ... raames individuaalseid olümpiaalasid harrastavatele noorsportlastele nende erialase arengu edendamiseks mõeldud stipendiumite maksmiseks (Projekt). Toetuse andmise eesmärk on edendada lootustandvate noorsportlaste arenguvõimalusi.

2. Toetus. Toetuse suurus on kokku lepitud toetuslepingus. Toetaja tasub Toetuse summa kas ühekordse maksena või iga-aastaste perioodiliste osamaksetena, mille suurus on kokku lepitud toetuslepingus. Perioodilise toetuse maksmise korral kannab Toetaja Toetuse osamaksed, välja arvatud esimese osamakse, hiljemalt vastava aasta 31. märtsiks Toetuse saaja toetuslepingus märgitud arvelduskontole. Toetuse esimese osamakse või ühekordse makse korral kannab Toetaja kogu Toetuse summa Toetuse saaja arveldusarvele hiljemalt 10 päeva jooksul pärast toetuslepingu sõlmimist. Toetaja tasub Toetuse summalt kõik kohalduvad maksud.

3. Toetuse saaja kohustused. Toetuse saaja kohustub:

a) esitama Toetaja nime ja kaubamärgi või logo Projekti veebilehel toetajate rubriigis toetuslepingu kehtivuse vältel;

b) hoiduma tegevustest, mis võivad kahjustada Toetuse saaja või Toetaja mainet.

Toetuse saaja kohustub viivitamatult teavitama Toetajat mis tahes asjaoludest, mis mõjutavad või võivad mõjutada oluliselt Toetuse saaja poolt toetuslepingust tulenevate kohustuste täitmist, või tingida Toetaja poolt Toetuse maksmisest keeldumise.

4. Toetuse saaja õigused. Toetuse saajal on õigus:

a) saada Toetajalt punktis 3 toodud kohustuste täitmiseks vajalikke materjale, juhiseid ja teavet;

b) kasutada Toetaja nime, kaubamärki, logo ja muid kooskõlastatud materjale Projektiga seotud turundustegevustes ja –materjalides;

c) saada Toetajalt toetuslepingus kokkulepitud tingimustel Toetust;

d) kasutada Toetust omal parimal äranägemisel Projekti kodulehel leiduvas statuudis esitatud eesmärkide täideviimiseks;

e) seaduses sätestatud juhtudel toetuslepingust kõrvale kalduda, teavitades sellest viivitamatult Toetajat.

5. Toetaja kohustused. Toetaja kohustub:

a) juhtima viivitamatult tähelepanu toetuslepingu raames Toetuse saaja tegevuses ilmnevatele puudustele;

b) tasuma Toetuse saajale Toetust vastavalt toetuslepingus kokkulepitule;

c) Toetuse maksmisega viivitamise korral maksma Toetuse summalt seadusjärgset viivist;

6. Toetaja õigused. Toetajal on õigus:

a) Toetuse saaja juhatuselt eelneva, vähemalt kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis antud nõusoleku saamisel, viidata Toetuse saajale ja Projektile oma turundustegevustes ja -materjalides;

b) anda Toetuse saajale juhiseid punktis 3 toodud kohustuste täitmiseks.

7. Lepingu kestvus . Toetusleping on sõlmitud tähtajaliselt toetuslepingus märgitud tähtajaks. Tähtaeg hakkab kulgema Toetuse või Toetuse esimese osamakse laekumisest Toetuse saaja pangakontole. Leping lõpeb Tähtaja saabumisega.

8. Poolte vastutus . Kumbki pool ei vastuta teise poole saamata jäänud tulu eest. Selguse huvides on Pooled kokku leppinud, et Toetaja poolt toetuslepingu tingimusi rikkudes Toetuse maksmata jätmine või maksmisega viivitamine ei kujuta endast Toetuse saajale saamata jäänud tulu vaid on käsitletav otsese varalise kahjuna. Toetuse saaja vastutus on piiratud Toetajale tekitatud otsese varalise kahjuga ning kokkulepitud Toetuse suurusega.

9. Lepingu lõpetamine . Toetuslepingu lõpetamine enne kõigi sellest tulenevate õiguste ja kohustuste täitmist on kehtiv vaid kirjalikus vormis ning juhul, kui muudatus on allkirjastatud mõlema Poole poolt.

10. Lepingu lõpetamise mõjud. Toetuslepingu lõpetamine või lõppemine sõltumata selle põhjusest ei tekita Toetajale õigust nõuda tagasi Toetust, kahju hüvitamist või muul kujul kompensatsiooni, välja arvatud juhul, kui vastav kahju on tekkinud tingituna Toetuse saaja tahtliku või raskest hooletusest tekkinud olulise rikkumise tulemusel.

11. Lepingu muutmine. Toetuslepingu muudatused ja täiendused vormistatakse kirjalikult ja allkirjastatakse mõlema Poole poolt.

12. Kohalduv õigus. Toetuslepingule kohaldub Eesti Vabariigi õigus.

13. Vaidluste lahendamine. Toetuslepingust tekkivad vaidlused lahendatakse heas usus läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel lahendatakse vaidlused Harju Maakohtus.