SA Noored Olümpiale

Privaatsuspoliitika

SIHTASUTUS NOORED OLÜMPIALE

SA Noored Olümpiale on võtnud endale kohustuse kaitsta enda veebilehe (www.nooredolumpiale.ee) kasutajate privaatsust. Sellest lähtuvalt oleme koostanud käesolevad Privaatsuspoliitika põhimõtted, mis käsitlevad isikuandmete kogumist, kasutamist, avaldamist, edastamist ja talletamist. Meie tegevus on kooskõlas kõigi asjakohaste tegevuste ja vastavate Euroopa Liidu õigusaktide ja Eesti Vabariigi seadustega.

Isikuandmete vastutav töötleja on SA Noored Olümpiale, registrikood 90013199, aadressiga N. Lunini 11, Tartu 50406.

Kasutades SA Noored Olümpiale kodulehte, nõustute Privaatsuspoliitikaga. SA Noored Olümpiale jätab endale õiguse muuta kodulehe Privaatsuspoliitika tingimusi mistahes ajal.

SA Noored Olümpiale veebileht võib sisaldada linke kolmandate osapoolte kodulehtedele või teenuste juurde. Nendel kodulehtedel ja teenustel võib olla erinev privaatsuspoliitika. SA Noored Olümpiale ei vastuta kolmandate osapoolte privaatsuspoliitika ega tegevusega seotud andmetöötluse eest ning soovitab tutvuda eraldi iga kolmanda osapoole privaatsuspoliitikaga.

Miks me isikuandmeid kogume ja töötleme?

Meie teenuste osutamiseks, sealhulgas annetuste kogumiseks ja annetustoodete müügiks, on vajalik Teie isikuandmete töötlemine. Isikuandmete töötlemiseta ei ole võimalik Teile soovitud teenust vahendada ning täita sellega seonduvaid kohustusi. Meie teenuste kasutamiseks on vajalik Teie nõusolek isikuandmete töötlemiseks kirjeldatud eesmärkidel.

Meie veebilehe kasutamisega isikuandmeid avaldades annate SA Noored Olümpiale loa töödelda kõiki sisestatud andmeid käesolevas Privaatsuspoliitikas kirjeldatud ulatuses ja eesmärkidel. Enne andmete kasutamist muudel kui meie Privaatsuspoliitikas määratud eesmärkidel, küsime Teie selgesõnalist nõusolekut. Teenusepakkujana töötleme andmeid üksnes ulatuses, mis on vajalik teenuse osutamiseks.

Töötleme Teie isikuandmeid annetuste haldamiseks ja analüüsimiseks, annetustega seonduvate küsimuste lahendamiseks (klienditugi), annetuste tagastamiseks, annetustoodete kätte toimetamiseks või maksusoodustusinfo edastamiseks Maksu- ja Tolliametile. Meie kodulehel oleva annetuskeskkonna kasutaja IP-aadressi või teisi võrguidentifikaatoreid töödeldakse annetuskeskkonna kui infoühiskonna teenuse osutamiseks ning veebikasutusstatistika tegemiseks.

Reeglina töötleme isikuandmeid Euroopa Liidu/Euroopa Majanduspiirkonna piires. Võime edastada või töödelda isikuandmeid väljaspool Euroopa Liidu/Euroopa Majanduspiirkonna piire, kui selleks on olemas õiguslik alus, nt juriidilise kohustuse täitmine või kliendi nõusolek ning rakendatakse asjakohaseid kaitsemeetmeid: on olemas leping, mis sisaldab isikuandmete kaitse üldmäärusele vastavaid tüüptingimusi, heakskiidetud toimimisjuhendeid, sertifitseerimisi vms; riigis, kus vastuvõtja asub, on piisav andmekaitse tase vastavalt Euroopa Komisjoni otsusele; vastuvõtja on sertifitseeritud andmekaitseraamistiku Privacy Shield alusel.

Milliseid isikuandmeid me kogume?

Isikuandmete all mõeldakse mis tahes andmeid tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku kohta, sõltumata sellest, millisel kujul või millises vormis need andmed on.

SA Noored Olümpiale töötleb Teie: ees- ja perekonnanime, telefoninumbrit, e-maili, isikukoodi ning postiaadressi vaid eelnimetatud eesmärkidel ning säilitab neid vajadusel raamatupidamislikel eesmärkidel minimaalselt 7 aastat. Teil on igal ajal õigus tutvuda oma isikuandmetega ning nõuda nende andmete parandamist, sulgemist või kustutamist, va juhul, kui seadus sätestab teisiti.

Samuti kogub SA Noored Olümpiale veebileht Teie: elektroonilisi identifitseerimisandmeid (nt IP-aadressid, küpsised); andmeid sisu ja reklaamide isikupärastamiseks; andmeid sotsiaalmeediafunktsioonide pakkumiseks ning liikluse analüüsimiseks; tehinguandmed ehk teavet, mis puudutab Teie ja SA Noored Olümpiale vahelisi tehinguid, sealhulgas tehtud annetusi ning annetustoodete müüki.

Kui olete avaldanud soovi saada meie uudiskirju on Teil alati õigus nendest loobuda.

Kellele andmeid edastatakse?

Me käsitleme töödeldavaid isikuandmeid konfidentsiaalsetena ja edastame neid teistele isikutele või ettevõtetele (ehk vastuvõtjatele) ainult teenuse osutamiseks vajalikus ulatuses või Teie selgesõnalise nõusoleku korral.

Me ei jaga isikuandmeid muude ettevõtete, organisatsioonide ja isikutega meie ettevõttest väljaspool. Isiku nõusolekuta võib edastada tema isikuandmeid asutusele või isikule, kellel on selleks otsene seadusest tulenev õigus kooskõlas andmekaitset käsitlevate õigusaktidega.

Juhul kui kasutame väliseid teenuste pakkujaid, kes osutavad meile teenuseid (näiteks veebilehe teenuse või -majutuse pakkujad, turundusteenuse pakkujad ja IT-toe teenuse pakkujad), võib neil olla juurdepääs Teie isikuandmetele ja/või nad võivad neid töödelda. Nõuame, et need välised teenuste pakkujad rakendaksid ja kohaldaksid turvameetmeid, et tagada Teie isikuandmete puutumatus ja turvalisus.

Maksete teostamiseks edastame vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-le. Annetustoodete ostmise käigus transporditeenuse valimisel nõustute, et teenuse osutamiseks vajalikud andmed edastatakse Teie poolt valitud teenusepakkujale. Maksu- ja Tolliametile edastame vajalikud annetaja isikuandmed maksusoodustuse saamiseks.

Andmete turvalisus

Töötame selle nimel, et kaitsta Teie andmeid volitamata juurdepääsu eest või selle volitamata muutmise, avalikustamise või rikkumise eest.

Andmete turvalisuse tagamiseks teeme järgmist:

 • Käsitleme kõiki isikuandmeid konfidentsiaalsetena.
 • Krüpteerime teenuseid kus võimalik, kasutades SSL-i.
 • Hoiame isikuandmeid peamiselt digitaalsel kujul ja mitte paberkandjal, et tagada turvalisem ligipääsukontrolli teostamine.
 • Isikuandmete hoidla on kaitstud vajalike IT tehniliste ja organisatoorsete kaitsemeetmetega.

Kuigi kasutame rangeid turvalisuse reegleid nende isikuandmete kohta, mis on meie keskkonda jõudnud, tuleb märkida, et internet ei ole kunagi täiesti turvaline ja me ei saa garanteerida Teie poolt saadetud andmete turvalist edastust meieni. Andmete saatmise turvalisus on alati Teie enda risk.

Millised õigused Teil on ja kuidas saate neid kasutada?

Kui olete avaldanud nõusoleku oma isikuandmete teatud viisil kogumiseks, töötlemiseks ja kasutamiseks, võite selle nõusoleku tulevikus igal ajal tagasi võtta.

Kooskõlas kohalduvate andmekaitset käsitlevate õigusaktidega on Teil õigus:

 • Taotleda juurdepääsu oma isikuandmetele.
 • Taotleda oma isikuandmete parandamist.
 • Taotleda oma isikuandmete kustutamist.
 • Taotleda oma isikuandmete töötlemise piiramist.
 • Taotleda oma isikuandmete ülekandmist.
 • Taotleda oma isikuandmete töötlemise nõusoleku tagasivõtmist.
 • Avaldada vastuseisu automatiseeritud otsuste tegemisele (sealhulgas profileerimisele).
 • Esitada kaebus andmekaitse järelevalveasutusele.

Taotlus peab võimaldama Teie isikut üheselt identifitseerida. Teil on õigus oma nõusolek igal ajal tagasi võtta. Nõusoleku tagasivõtmine ei mõjuta enne tagasivõtmist nõusoleku alusel toimunud töötlemise seaduslikkust. Vastavad taotlused tuleb esitada (sealhulgas nõusoleku tagasivõtmine) nooredolumpiale.ee e-posti aadressil info@nooredolumpiale.ee.

Palun arvestage, et saate nõuda oma isikuandmete kustutamist, töötlemisele piirangu seadmist või muud ainult juhul, kui see on kooskõlas seadusliku alusega ja andmekaitset käsitlevate õigusaktidega.

Juhul, kui taotlete isikuandmete töötlemise piirangut, peatamist või andmete kustutamist, võib see meie poolt Teile osutatavad teenused kas osaliselt või täielikult peatada.

Kaebuste korral on Teil õigus esitada kaebus pädevale andmekaitseasutusele. Teeme koostööd vastavate reguleerivate asutustega, sh kohalike andmekaitseasutustega, et lahendada isikuandmete edastusega seotud kaebusi.

Kui kaua säilitame Teie isikuandmeid?

Teie isikuandmeid säilitatakse nii kaua, kui see on vajalik Teile soovitud teenuste osutamiseks. Kui isikuandmeid ei ole kasutatud järjest 3 aasta jooksul majandusaasta lõppemisest, siis kustutame Teie isikuandmed või muudame Teie isikuandmed anonüümseks, välja arvatud juhul, kui kohalduvad kohustuslikud säilitamisnõuded.

Meil võib olla kohalduvatest seadustest tulenev nõue säilitada osasid Teie isikuandmeid 7 aastat. Seda pärast meie poolt osutatud teenuse kasutamise lõppu, kui Teie isikuandmeid on vaja teiste kohalduvate seaduste täitmiseks või kui vajame Teie isikuandmeid selleks, et kaitsta, luua ja teostada õiguslikke nõudeid ainult teadmisvajaduse alusel.

Isikustamata kogutud andmeid säilitatakse tähtajatult.

Andmekaitsetingimused ja muudatused

SA Noored Olümpiale kodulehe teenuseid kasutades olete käesolevate põhimõtete ja tingimustega tutvunud ning nendega nõustunud.

Meie andmekaitsetingimused võivad aeg-ajalt muutuda. Me ei vähenda Teie andmekaitsetingimustest tulenevaid õigusi ilma Teie selgesõnalise nõusolekuta. Postitame teate andmekaitsetingimuste mis tahes muudatustest sellel lehel ja suuremate muudatuste korral edastame täpsema teate.

Küpsised nooredolumpiale.ee veebilehel

Sarnaselt enamikele veebilehtedele, kasutame ka meie „küpsisteks“ kutsutavaid tekstifaile, mille eesmärk on aidata meil oma teenust arendada.

Meie veebisaidi edasise kasutamisega annate oma nõusoleku küpsiste kasutamiseks vastavalt siinkohal toodud kirjeldusele, välja arvatud juhul, kui olete oma veebilehitseja seadistanud küpsiseid mitte vastu võtma.

Mis on küpsised?

Küpsis on väike tekstifail, mida Teie veebilehitseja salvestab Teie arvutisse ja mis laseb veebilehel meeles pidada kasutaja eelistusi.

Meie kasutatavad küpsised

Alusküpsised on meie veebisaidi toimimiseks vajalikud. Nende hulgas on näiteks küpsised, mis võimaldavad Teil sooritada päringuid.

Analüüsiküpsised lasevad meil külastajaid ära tunda ja loendada ning näha, kuidas nad saiti kasutades sellel liiguvad. See aitab meil oma veebisaidi toimimist parandada, näiteks aidates kasutajatel otsitavat hõlpsasti leida.

Talitlusküpsised aitavad meil Teid ära tunda, kui meie veebisaidile naasete. Nende abil saame oma sisu Teie järgi isikupärastada ja Teie eelistused meelde jätta: näiteks Teie keele või piirkonna valiku.

Te saate küpsiste kasutamise blokeerida, kui aktiveerite oma veebilehitseja seaded, mis võimaldavad Teil keelduda kõikide või osa küpsiste seadistamisest. Kui aga blokeerite oma veebilehitseja seadete abil kõik küpsised, ei pruugi Te meie veebisaidile või mõnele selle osale juurde pääseda.

Võtke ühendust

Kui Teil on andmekaitsetingimustega seotud muresid või küsimusi, võtke meiega palun ühendust: info@nooredolumpiale.ee.

OSTES TOETUSSÄRGI

Spordisärk +
sportlaste autogrammidega pilt

Toetan 100 euroga

POPULAARNE

Noored Olümpiale Spordisärk

Toetan 50 euroga

Noored Olümpiale Buff

Toetan 25 euroga

Toetan 100 euroga

T-Särk – 100eur
Aerutaja Judokas Karateka Kettaheitja Kiiruisutaja Meesmaadleja Sprinter Ujuja Vasaraheitja Vehkleja Vibulaskja Naisjooksja Odaviskaja Viievõistleja Laskesuusataja Naismaadleja
  • Hidden
  • Toodame iga särgi vastavalt tellimusele. Särgi tootmise ja kohaletoimetamisega läheb tavaliselt 2 nädalat. Võtame Sinuga e-kirja teel ühendust ja anname teada, kuidas oma auhinna kätte saad.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Toetan 50 euroga

T-Särk – 50eur
Vehkleja Aerutaja Judokas Karateka Kettaheitja Kiiruisutaja Meesmaadleja Naisjooksja Sprinter Ujuja Vasaraheitja Vibulaskja Odaviskaja Viievõistleja Laskesuusataja Naismaadleja
  • Hidden
  • Toodame iga särgi vastavalt tellimusele. Särgi tootmise ja kohaletoimetamisega läheb tavaliselt 2 nädalat. Võtame Sinuga e-kirja teel ühendust ja anname teada, kuidas oma auhinna kätte saad.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Toetan 25 euroga

Buff – 25eur
  • Hidden
  • Hidden
  • Hidden
  • Võtame Sinuga 5 päeva jooksul e-kirja teel ühendust ja anname teada, kuidas saad oma auhinna kätte.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Toetan 5 euroga

Aitäh – 5eur
  • Hidden
  • Hidden
  • Hidden
  • Hidden
  • Hidden
  • Hidden
  • Hidden
  • 5 eurot saad annetada, kas helistades numbrile 900 2018 või tehes ülekande allpool oleva vormi kaudu. Toetajate nimekirja saame lisada ainult maksevormi kaudu tehtud toetuste korral.

   Oma kalli saad kätte ükskäik milliselt Noored Olümpiale juhatuse või nõukogu liikmelt, kui neid järgmisel korral näed!

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

#leiaendasvõitja